lauantai 23. marraskuuta 2013

Älä turhaan suunnittele testausta

Testauksen voi suunnitella monella tavalla. Testitapauksia voi kirjoittaa hyvin yksityiskohtaisesti, tai ne voi rakentaa vain otsikkotasolla, muistilistanomaisesti. Itse testauksen organisointia voi suunnitella enemmän tai vähemmän perusteellisesti. Testaussuunnitelma voi kertoa mm. kuinka paljon työaikaa ja kalenteriaikaa käytetään mihinkin testikierrokseen, miten paljon aikaa varataan niihin liittyviin korjauksiin verifiointeineen, kuinka usein testikierroksia toistetaan, ja mitkä ovat kriteerit testauksen lopettamiseen.

Joskus on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, millä tarkkuustasolla nämä asiat kannattaa tehdä projektin suunnnitteluvaiheen aikana.

Perusteellinen testaussuunnittelu liittyy usein siihen, että asiakkaalle on luvattu tiettyjä dokumentteja tietyssä vaiheessa projektia. Jos asiakkaan kanssa sovitaan, että he saavat toimittajan testitapaukset sisältöineen kaikkineen käytettäväksi omassa hyväksymistestauksessaan, ne on rakennettava paljon huolellisemmin ja paljon enemmän aikaa käyttäen kuin jos luodaan vain alustava testitapausluettelo, jota muokataan ja täydennetään tarpeen mukaan testausvaiheessa. Jos asiakas haluaa lukea testaussuunnitelman, siinä ei oikein voi lukea että testataan sitä mukaa kun jotain on likipitäen testattavissa, testaajana se joka sattuu silloin parhaiten ehtimään. Joskus tämä kuitenkin olisi tarkoituksenmukaisempi suunnitteludokumentti kuin sellainen, joka ottaa kantaa kaikkeen mahdolliseen testaamisen aloitus- ja keskeytyskriteereistä testikierrosten organisointiin. Kenties keskeisin hyvän testaussuunnitteludokumentin piirre voisi olla se, että se on riittävän lyhyt jotta projektin kulkua ohjaavat henkilöt lukevat ja sisäistävät sen.

Jos oikeastaan mikään ei todellisuudessa tapahdu suunnitteludokumentaation mukaisesti, eikä sitä tosiasiallisesti edes yritetä noudattaa (olipa syy tähän sitten piittaamattomuus tai projektielämän realiteetit), kuinka paljon aikaa tällaisen dokumentin kirjoittamiseen kannattaa käyttää?

Jos projektia edistetään vähän miten nyt kukakin sattuu ehtimään, on testauksessakaan turha pyrkiä tämän suurempaan kurinalaisuuteen. Klassinen testaus perusteellisine testitapausluetteloineen ja huolella ennalta suunniteltuine testikierroksineen on mielekästä vain, jos myös projektin edeltävät vaiheet viedään läpi vastaavaa kurinalaisuutta noudattaen. Eli määritysvaiheessa todella määritetään ja kiinnitetään määritykset, suunnitteluvaiheessa ihan oikeasti suunnitellaan määrityksen pohjalta, ja toteutusvaiheessa nämä suunnitelmat viedään läpi aikataulussa.

Kaikissa projekteissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Eikä kyse ole vain toteuttavan projektihenkilöstön osaamisesta ja viitseliäisyydestä. Tilanteeseen vaikuttaa myös esimerkiksi asiakkaan määritysosaaminen, eli pystyvätkö he kertomaan, mitä haluavat, ja kuinka paljon projektin aikatauluun sisällytettäviä muutoksia he keksivät suunnittelu- ja toteutusvaiheiden aikana, Ja tähän taas vaikuttaa paitsi asiakkaan projektiryhmän IT- ja substanssiosaamisen riittävyys, myös asiakkaan tarpeiden selkeys.

Lisäksi, ihmiset ovat erehtyväisiä. Paraskin projektipäällikkö voi unohtaa jotakin, ja paraskin tekninen vastuuhenkilö ymmärtää jotain väärin. On vain hyvä asia, jos nämä unohdukset ja väärinymmärrykset jäävät kiinni ennen stabilointivaihetta, koska silloin niiden vaikutukset aikatauluihin ja työmääriin ovat vähäisemmät. 

Jokainen projektiin tuleva muutos kuitenkin syö etukäteen tehdyn perusteellisen testaussuunnittelun arvoa. Mitä enemmän asioita on kirjoitettu auki testitapauksiin, sitä enemmän niitä on pakko muokata muutosten mukaisesti, ja sitä suurempi riski on sille että testaus raportoi vääriä asioita bugeina. Mitä enemmän projektin käytännöt ja järjestelyt poikkeavat testaussuunnitelmasta ehdotetuista, sitä vähemmän arvoa on sen kirjoittamiseksi tehdyllä työllä. Kun tämän päälle tulee vielä testaussuunnittelun itsensä epätäydellisyys, on selvää että määritysvaiheen perusteella tehdyt testitapaukset on vähintään katsottava läpi kriittisellä silmällä testauksen alkaessa.

Testaussuunnittelu on mahdollista tehdä myös toisin. Määritys- ja suunnitteluvaiheessa testauksen rooli voi keskittyä enemmänkin katselmointiin ja konsultointiin. Testaussuunnitteludokumentaation keskeisin rooli voi olla tiedon kerääminen siitä, mihin dokumentteihin nojaten testaus on tehtävä, sekä millaisia riskejä projektiin liittyy testaamisen näkökulmasta ja miten niihin varaudutaan. Riskitarkastelussa käsitellään niin testaukseen ulkopuolelta vaikuttavat riskit kuin riskit joihin testaaja voi itse vaikuttaa, muistaen erityisesti asiakkaan toiminnan kannalta keskeisimmät toimitettavaan järjestelmään liittyvät riskit, joiden tulisi vaikuttaa testauksen sisällölliseen painotukseen. Varsinaiset testitapaukset voidaan luoda tutkivan testauksen ohessa, tosin tällöin on muistettava että testaukseen tarvittavaan aikaan on lisättävä myös dokumentaation vaatima aika.

Mikä siis on päivän opetus? 

Klassisella, kurinalaisella testauksella on oma arvonsa ja paikkansa, mutta kaikkialle se ei sovi. Jos tiedät, ettet aikuisten oikeasti pysty viemään projektia läpi tiukasti vesiputousmallin mukaisesti, älä tee myöskään testaussuunnittelua niin kuin mentäisiin vesiputousmallilla. Älä silloin myöskään lupaa asiakkaalle testitapauksia (paitsi korkeintaan otsikkotasolla) suunnitteluvaiheessa. Tosiasiat voi tunnustaa jo etukäteen, ja ammattimainen testaaja pystyy kyllä luovimaan tiensä myös vähän epämääräisemmässä projektiympäristössä. Säästytään puolin jos toisin paljolta pahalta mieleltä ja turhalta työltä, jos projektin toimintatavoista sovitaan avoimesti etsien ne tavat, joilla tieto parhaiten löytää tarvitsijansa, ja testaus voidaan suunnitella tavalla jolla se todennäköisesti voidaan myös toteuttaa.

sunnuntai 17. marraskuuta 2013

Mikä on testauksesi tavoite?

Testata voi monella tavalla. Harvassa ovat järjestelmät, jotka ovat niin yksinkertaisia, että niiden täydellinen bugittomuus kannattaa varmistaa - ainakaan kaikissa projektin testausta sisältävissä vaiheissa. Riippuu jossain määrin myös testattavan järjestelmän kypsyydestä, mistä näkökulmasta ja millaisin tavoittein testausta kannattaa tehdä. Siksi testauksen tavoitteitakin on syytä arvioida testauskierrosten välillä uudelleen.

Tavoitteiden järkevään asettamiseen vaikuttaa mm. testaukseen käytettävissä oleva aikataulu, testaajien määrä ja osaaminen, sekä se, miten valmis testattava järjestelmä on. Tärkeä näkökulma on myös se, minkälaista tietoa testaamisella halutaan saada. Onko tavoitteena jonkin toiminnallisuuden määrityksenmukaisuuden verifioiminen, yleiskuvan muodostaminen koko järjestelmän tai jonkin tietyn moduulin kunnosta, vai jotain ihan muuta? Kaikkea ei välttämättä kannata tavoitella kerralla.

Yksi lähestymistapa on ad hoc testaus, jonka tarkoituksena on nopeasti ja sen kummemmin suunnittelematta löytää bugeja. Itse tykkään aloittaa uuden toiminnallisuuden testauksen näin, ikään kuin kokemattomana käyttäjänä selvittäen, miten rakennelma toimii. Samaa näkökulmaa tulee usein käytettyä silloin kun on tarve kevyelle regressiotestaukselle. Tämä on suhteellisen tehokas tapa löytää server errorit ja muut isot mokat, joiden vastaantuleminen on myös vähemmän turhauttavaa ad hoc-tyylillä kuin yritettäessä kurinalaisesti kahlata läpi testitapauksia. Kovin pitkälle tällä tyylillä ei kuitenkaan päästä.

Järjestelmän käyttäjien kannalta keskeisintä lienee prosessin mukainen testaus, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että käydään läpi toiminnallisuuden kuvaavat käyttötapaukset. Yhteen käyttötapaukseen voi liittyä useampia testitapauksia, mutta periaate on kuitenkin sen tarkistaminen, että käyttäjän toimiessa oikein myös järjestelmä toimii oikein.

Tätä on kuitenkin syytä laajentaa myös sen tarkistamiseen, että järjestelmä osaa toimia myös tilanteissa, joissa käyttäjä ei toimi oikein - esimerkiksi julkista verkkokauppaa käyttävän asiakkaan ei voida olettaa ymmärtävän selaimensa teknisiä ominaisuuksia tai selaavan manuaalia samalla kun asioi.

Hyvä testaaja yrittää välillä myös rikkoa testattavan järjestelmän. Siis esimerkiksi syöttää kenttiin vääränlaisia arvoja, luoda liian paljon uusia kohteita massaluontitoiminnoilla, kulkea edestakaisin kuin ei ihan tietäisi mihin haluaa mennä, palauttaa muokattuja arvoja oletusasetuksiin, ja tehdä kaikkea mahdollista kiellettyä, mihin käyttöliittymä antaa mahdollisuuden.

Yleensä näitä mahdollisia väärin toimimisen tapoja on niin monia, ettei kaikkia ole mahdollista käydä läpi. Hyvään testaussuunnitteluun kuuluukin miettiä, mitkä ovat niitä oleellisimpia kokeiltavia asioita. Jos vielä suunnitelmat tehdään riittävän väljästi mahdollistamaan se, että negatiivinen testaus tehdään jokaisella testikierroksella vähän eri tavalla (toki tekemiset huolella dokumentoiden, jos bugeja tulee vastaan), testauksen kattavuutta saadaan tavallaan kasvatettua kierros kierrokselta.

Käyttötapauksien ympärille rakennettavaan testaukseen saa lisäväriä saippuaoopperatekniikalla. Testaussuunnittelu voidaan tehdä vähän kuin käsikirjoitettaisiin näytelmää, joka on täynnä värikkäitä henkilöitä ja yllättäviä juonenkäänteitä.

Oma inhokkini testauksessa lienee testaaminen vaatimusluetteloa vastaan. Pahimmillaan eteen lyödään satoja rivejä pitkä excel, jonka sisällöstä ei aina oikein edes selviä, mihin asiaan mikäkin esitetty vaatimus liittyy. Osa riveistä kuvaa hyvin nopeasti tarkistettavia asioita (esim. "järjestelmä sisältää kalenterin"), osan läpikäynti vaatii paljonkin aikaa (esim. kieliversioiden toiminnan vastaavuus toisiinsa nähden, tai pitkän prosessin loppupään toiminnallisuus, johon liittyvä testiaineisto on ensin luotava käsin). Vaatimuksien järjestys ei yleensä ole mitenkään looginen suhteessa järjestelmän normaaliin käyttöön. Ja joukossa on ehkä myös yleisiä ei-toiminnallisia vaatimuksia, joiden testaamista ei oikein ole mahdollista upottaa järjestelmätestaukseen.

Silti vaatimusluetteloa ei voi vain unohtaa, sillä kaikkien vaatimuksien upottaminen käyttötapauksiin ei aina ole mielekästä. Niistä muodostettavat testitapaukset voidaan kuitenkin usein linkittää käyttötapauksiin luoden niiden testaamiselle mielekkäämmän asiakokonaisuuden.

Tärkeää on myös toteutettavan järjestelmän ulkoasun testaaminen visuaalista ilmettä ja rautalankamalleja vasten. Selainkäyttöisissä ohjelmistoissa tähän liittyy myös selainriippumattomuuden testaaminen, eli sen tarkistaminen, että kokonaisuus toimii kaikilla sovituilla selaimilla. Yhä useammin järjestelmiä käytetään myös mobiililaitteilla. Riippuen sovitusta tukitasosta testaaminen eri selaimilla ja laitteilla voi viedä paljonkin aikaa.

Usein järjestelmätestaaminen alkaa käytännössä kun testattavat toiminnallisuudet ovat vielä kovin raakileita. Tämä asettaa myös omat haasteensa testaamiselle, vaikka sinällään testauksen aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on hyvä asia.

Toteutusvaihetta tukeva erillisen testaajan tekemä testaus voi vähentää turhaa työtä kun virheitä löydetään ennen kuin niiden päälle rakennettavia kokonaisuuksia ehditään viimeistellä. Joskus se myös voi vähentää kehittäjän työtaakkaa, kun testimateriaalin luomiseen ja rakentuvan kokonaisuuden testaamiseen saa reaaliaikaista apua.

Toisaalta kommunikaatiokatkokset voivat johtaa turhaan työhön, jos testaaja päätyy raportoimaan bugeina asioita joita ei ole vielä toteutettu, tai asioita jotka aiheutuvat niistä jännyyksistä, joita kehittäjän yhtäaikainen tekeminen järjestelmässä aiheuttaa.

Ihanteellisimmillaan yhtäaikainen toteutus ja testaus tapahtuukin niin, että testaajat ja kehittäjät työskentelevät vierekkäin, jolloin kysyminen on helppoa ja myös hiljainen tieto välittyy kaikille. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan projektiviestintään käyttää myös sähköisiä välineitä. Tämä kuitenkin vaatii kaikilta osapuolilta tietynlaista aktiivisuutta - ei esimerkiksi voida olettaa, että testaaja pystyy aina arvaamaan, milloin hänelle annettu tieto tavoitetilasta tai testattavuudesta on riittämätöntä.

lauantai 9. marraskuuta 2013

Elämäni mutteriapinana ja muita motivaatiokokemuksia

Kenties turhauttavinta testaustyössä on säätäminen.

Siis se, miten pahimmillaan parikin kertaa päivässä joutuu kyselemään projektien vastuuhenkilöiltä, joko olisi testattavaa, miten aikataulu elää, missä testataan, milloin ympäristö päivitetään, mitä ja miten on testattavissa. Mitkä ovat juuri nyt testauksen prioriteetit ja tavoitteet.

Miten viime hetken kiireellisen tilauksen vuoksi joutuu keskeyttämään juuri vauhtiin päässeen työskentelyn tehdäkseen taas uuden syöksyn tuntemattomaan. Tai kyselemään, voisiko jonossa seuraavan projektin aloittaa sovittua aikaisemmin, kun se ensimmäinen ei olekaan vielä testattavissa. Järjestelemään testauksen jakamista tai siirtämistä toiselle testaajalle, kun projektien toteutuvat aikataulut vaativat suurempaa työpanosta kuin mihin on kohtuullista yksin venyä.

Kysymään useampaan otteeseen, ennen kuin saa riittävät tiedot jonkin asian testaamiseen, vain löytääkseen itsensä tilanteesta, jossa joku tuhoaa varoittamatta vaivalla rakennetun testiaineiston, tai selviää että sovittua päivitystä ei sitten ollutkaan tehty. Tai päivitettiin epästabiiliksi tiedettyyn versioon, ja nyt päästään testaamaan samoja bugeja useammassa ympäristössä yhtäaikaa.

Tähän kaikkeen liittyy piinallinen tuntuma siitä, ettei saa mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi, olla niin hyödyllinen kuin omasta mielestään osaisi olla.

Jonkin verran epävarmuutta, inhimillisiä erehdyksiä ja niihin liittyvää säätämistä on pakko hyväksyä. Testaajan työn aikataulu ja työmäärä riippuvat siitä, miten kehittäjät tekevät työnsä, eikä sitä ole täysin mahdollista ennakoida. Kun vielä testaajan työn idea on enemmän tai vähemmän keskeneräisen kanssa työskentely - sen tarkistaminen, miten tukeva rakennelmasta tulikaan - virheisiin törmääminen vähän niin kuin kuuluu toimenkuvaan.

Siksi välillä on pakko joustaa ja järjestellä. Joskus on myös pakko hyväksyä se, että juuri nyt ei ole tarjolla mielekästä testaustyötä. Tai että aika ei riitä tekemään asioita oikeasti perusteellisesti. Työ on lopulta vain työtä, ei sen takia kannata yöuniaan menettää, eikä sen tarvitse olla tärkein elämään sisältöä tuova asia.

Joskus kuitenkin on vaikea välttää ajatusta, olisiko asiat kuitenkin mahdollista tehdä edes vähän paremmin.

Yksi vaihtoehto olisi tehdä projekteja ketterämmin, jolloin testattavaa syntyisi tasaisempaa tahtia ja pienempiä määriä kerrallaan. Tämäkään vaihtoehto ei kuitenkaan yksin tuo pelastusta, sillä monia vesiputousmallia rampauttavia toimintatapoja (tai tapoja olla toimimatta) on mahdollista käyttää myös projekteissa, joita periaatteessa edistetään ketterästi - häröilyhän ei sellaisenaan kuulu mihinkään prosessimalliin. Eikä järjesteltävien palikoiden pienentäminen itsessään poista järjestelyn tarvetta, vaan lopputulos voi olla jopa päinvastainen.

Yllättävän paljolta turhalta työltä ja mielipahalta säästyttäisiin ihan vain skarppaamalla projektien sisäisen tiedonkulun kanssa. Siis esimerkiksi sillä, että aina kun tapahtuu jotain aikatauluun tai sisältöön vaikuttavaa, myös testaaja saisi kuulla asiasta. Tai jos kehitetään ja testataan yhtäaikaisesti, saman projektin parissa painivilla olisi tieto siitä, mitä muut ovat tekemässä, ja keihin kaikkiin omat tekemiset voivat vaikuttaa. Että saisi senkin tiedon, jota ei ole helppoa keksiä itse kysyä. Monet näistä asioista varmaankin helpottaisivat myös kehittäjien työtä.

Pitäisikö testaajan istua kehittäjien luona jo toteutusvaiheessa? Pitäisikö hänen osallistua projektipalavereihin alusta alkaen? Ainakin osaan niistä? Pitäisikö projektien tiedotus hoitaa spämmäämällä aina sähköpostilistaa, jolle myös testaaja kuuluu?

Ratkaisuvaihtoehtoja voi olla useampia. Ehkä lopulta tärkeintä on, että projektin sisäinen viestintä ylipäätään nähdään panostamisen arvoisena, tapana ehkäistä ongelmia. Esimerkiksi, että palaverit suunnitellaan jollain tasolla, niistä jaetaan etukäteen jonkinlainen agenda, ja niihin pääsevät tavalla tai toisella osallistumaan kaikki, joita käsiteltävä asia jotenkin koskee, tietäen mitä heidän osallistumiseltaan odotetaan. Että niiden ensisijainen tarkoitus ei ole raportointi, vaan tiedon jakaminen kaikille niille jotka siitä hyötyvät.